13. Quản lý send mail

Quản lý send mail là nhật ký ghi lại tất cả các email được gửi đi từ hệ thống

Danh sách các email được hệ thống gửi đi
Danh sách các email được hệ thống gửi đi
Nội dung chi tiết email được gửi đi
Nội dung chi tiết email được gửi đi

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan