7. Quản lý đơn đặt hàng

Danh sách đơn hàng

Hiển thị thông tin đơn hàng của tất cả các khách hàng

Danh sách đơn hàng
Danh sách đơn hàng
Thông tin đơn đặt hàng
Thông tin đơn đặt hàng
Xóa đơn đặt hàng
Xóa đơn đặt hàng

 


 

Tạo đơn đặt hàng

Tạo đơn đặt hàng gồm các thông số:

1. Chọn khách hàng.
2. Chọn trạng thái.
**Lưu ý:
– Trạng thái chưa thanh toán: 
– Trạng thái đã thanh toán: xuất hiện thêm tùy chọn “Trừ tiền tài khoản khách hàng”.
3. Chọn loại đơn đặt hàng (sản phẩm). Khi click tùy chọn này sẽ xuất hiện thêm các thông số tương ứng với từng sản phẩm. Xem thêm ở hình dưới

Tạo đơn đặt hàng
Tạo đơn đặt hàng

 

Tạo đơn đặt hàng VPS
Tạo đơn đặt hàng VPS
Tạo đơn đặt hàng VPS US
Tạo đơn đặt hàng VPS US
Tạo đơn đặt hàng Hosting
Tạo đơn đặt hàng Hosting
Tạo đơn đặt hàng gia hạn VPS
Tạo đơn đặt hàng gia hạn VPS
Tạo đơn đặt hàng gia hạn Hosting
Tạo đơn đặt hàng gia hạn Hosting
Tạo đơn đặt hàng nâng cấp VPS
Tạo đơn đặt hàng nâng cấp VPS
Tạo đơn đặt hàng nâng cấp Hosting
Tạo đơn đặt hàng nâng cấp Hosting

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan