12. Quản lý log

Quản lý log: Lưu lại tất cả các hoạt động của người dùng khi tương tác với hệ thống

Nhật ký các hoạt động
Nhật ký các hoạt động

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan