5. Quản lý khách hàng

Nhóm khách hàng

Việc phân chia khách hàng thành các nhóm tạo thuận lợi cho việc set giá sản phẩm khác nhau, mặc định sẽ là nhóm cơ bản. Ví dụ: phân chia khách hàng thành các nhóm đại lý cấp 1, cấp 2, cấp 3, …

Danh sách nhóm khách hàng
Danh sách nhóm khách hàng
Tạo nhóm khách hàng
Tạo nhóm khách hàng
Chi tiết nhóm khách hàng - danh sách khách hàng có trong nhóm
Chi tiết nhóm khách hàng – tab danh sách khách hàng có trong nhóm
Chi tiết nhóm khách hàng - danh sách sản phẩm có trong nhóm
Chi tiết nhóm khách hàng – tab danh sách sản phẩm có trong nhóm

 


 

Tạo khách hàng

Gồm các thông tin: Tên, giới tính, email, số điện thoại, địa chỉ, role, nhóm đại lý (tạo ra ở phía bước trên), mật khẩu.

 


 

Quản lý khách hàng

Bao gồm các thông tin: quản lý thông tin cá nhân, đăng nhập vào tài khoản khách hàng, tạo nạp tiền vào tài khoản khách hàng, thống kê tài khoản, thống kê dịch vụ, chi tiết hoạt động, chi tiết giao dịch, …

Danh sách khách hàng
Danh sách khách hàng
Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Chỉnh sửa thông tin khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng
Quản lý thông tin khách hàng
Tạo nạp tiền tài khoản khách hàng
Tạo nạp tiền tài khoản khách hàng
Quản lý lịch sử thanh toán khách hàng
Quản lý lịch sử thanh toán khách hàng
Quản lý hoạt động khách hàng
Quản lý hoạt động khách hàng

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan