Hướng dẫn cài đặt Zabbix để giám sát VPS CentOS 7 từ xa

Cài đặt trên máy giám sát

Bước 1: Bạn cần cài đặt gói LAMP để Zabbix có thể hoạt động. Bạn cài theo hướng dẫn ở bài này Hướng dẫn cài đặt LAMP (Linux, Apache, MySQL, PHP) trên CentOS 7

Bạn cũng cần phải cài đặt SSL cho Domain trên Server của bạn để đảm bảo an toàn. Bạn cài theo hướng dẫn ở bài này Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt miễn phí trên Apache trong CentOS 7

Bước 2: Bạn truy cập repo của Zabbix tại đây để tải về phiên bản mới nhất. Chẳng hạn ở đây là bản 4.2

sudo rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.2-1.el7.noarch.rpm

Bước 3: Tiến hành cài đặt một số package cần thiết cho Zabbix
sudo yum clean all

sudo yum install zabbix-server-mysql zabbix-web-mysql zabbix-agent -y

Bước 4: Cấu hình mysql

Đăng nhập vào user root của mysql

mysql -uroot -p

Tạo một DB mới cho Zabbix

create database zabbix character set utf8 collate utf8_bin;

Tạo username và password cho user zabbix

grant all privileges on zabbix.* to zabbix@localhost identified by 'mật khẩu cho DB Zabbix của bạn';

flush privileges;

exit;

Bước 5: Copy dữ liệu từ database gốc vào DB của Zabbix

zcat /usr/share/doc/zabbix-server-mysql*/create.sql.gz | mysql -uzabbix -p zabbix

Sau đó bạn nhập mật khẩu của UserDB Zabbix bạn vừa tạo ở bước 4

Bước 6: Chỉnh sửa file cấu hình của Zabbix

sudo vi /etc/zabbix/zabbix_server.conf

Tìm tới đoạn

### Option: DBPassword

Bấm i để vào chế độ chỉnh sửa. Bỏ comment dòng DBPassword và gõ mật khẩu đã tạo ở bước 4 vào.

Cuối cùng lưu files lại

Bước 7: Cấu hình PHP cho Zabbix

sudo vi /etc/httpd/conf.d/zabbix.conf

Bỏ Comment dòng

php_value date.timezone

Điền vào giá trị Timezone phù hợp với khu vực của bạn. Bạn có thể lấy danh sách timezone tại đây

Ở Việt Nam chúng ta sẽ điền là

Asia/Ho_Chi_Minh

Tiến hành khởi chạy zabbix

sudo setenforce 0

sudo systemctl restart httpd


sudo systemctl start zabbix-server
sudo systemctl start zabbix-agent


sudo systemctl enable zabbix-server
sudo systemctl enable zabbix-agent

Bước 8: Truy cập vào đường dẫn doamin của bạn/zabbix. Ở cửa sổ đầu tiên. Chọn Next Step

Khai báo thông tin về Database

Cài đặt trên máy cần giám sát

Bước 1: Cài đặt Zabbix Agent

sudo rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/4.2/rhel/7/x86_64/zabbix-release-4.2-1.el7.noarch.rpm


sudo yum clean all


sudo yum install zabbix-agent

Bước 2: Tạo ra một PSK (Khoá bí mật)

sudo sh -c "openssl rand -hex 32 > /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk"

Đọc nội dung file đó và lưu lại

cat /etc/zabbix/zabbix_agentd.psk

Bước 3: Chỉnh sửa file thiết đặt

sudo vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

Đầu tiên tại ### Option: Server. Thêm IP của Server giám sát vào

Tiếp theo tại phần ### Option: TLSConnect. Sửa # TLSConnect=unencrypted thành TLSConnect=psk
Tiếp theo tại phần ### Option: TLSAccept. Sửa # TLSAccept=unencrypted thành TLSAccept=psk
Tại phần ### Option: TLSPSKIdentity. Sửa # TLSPSKIdentity= thành TLSPSKIdentity=PSK 001

Tại phần ### Option: TLSPSKFile. Sửa # TLSPSKFile= thành TLSPSKFile=/etc/zabbix/zabbix_agentd.psk

Cuối cùng lưu files và khởi chạy lại Zabbix Agent

sudo systemctl start zabbix-agent
sudo systemctl enable zabbix-agent

Thêm một máy vào danh sách giám sát

Bước 1: Login vào Zabbix tại domain của bạn/Zabbix. Username mặc định: Admin Password mặc định: zabbix

Bước 2: Vào Configuration -> Host. Chọn Create Host

  • Hostname: Đặt tên tuỳ ý
  • Groups: Bạn chọn là Linux servers
  • Agent Interfaces: Nhập IP của máy cần giám sát

Sang tab Templates nhập là Template OS Linux

Chuyển sang tab Encryption

  • Chọn PSK (Bỏ tick mục Encryption)
  • PSK identity: PSK 001
  • PSK: Nhập đoạn PSK bạn đã tạo ở bước 2 phần trên

Cuối cùng click nút Add

Cấu hình Gmail

Administration -> Media Types -> Create New Media Types

Bạn có thể đọc hướng dẫn thiết lập SMTP của Gmail và điền cấu hình vào đây. Cuối cùng ấn Add

Bạn chuyển sang tab Users

Click vào User Admin. Chuyển sang Tab media. Click Add chọn Type là Gmail (Vừa tạo ở trên). ĐIền Email bạn muốn gửi thông báo tới vào mục Send to. Sau đó click Add

Vậy là xong rồi đó

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan