Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Docker Compose trên VPS CentOS 7

Bạn cần cài đặt Docker lên VPS của bạn trước, nếu bạn chưa cài đặt thì có thể xem hướng dẫn tại bài viết này: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Docker trên VPS CentOS 7

1. Cài đặt Docker Compose

Bước 1: Truy cập trang Github của Docker Compose. Kiểm tra phiên bản mới nhất và thay nó vào câu lệnh dưới. Chẳng hạn ở đây phiên bản mới nhất là 1.28.2

sudo curl -L "https://github.com/docker/compose/releases/download/1.28.2/docker-compose-$(uname -s)-$(uname -m)" -o /usr/local/bin/docker-compose

Bước 2: Cấp quyền thực thi cho Docker Compose

sudo chmod +x /usr/local/bin/docker-compose

Bước 3: Kiểm tra Docker Compose đã được cài đặt đúng hay chưa

docker-compose --version

2. Chạy một Container với Docker Compose

B1: Tạo ra một thư mục cho file YAML của bạn

mkdir hello-world

B2: Tạo một file docker-compose.yml

cd hello-world


vi docker-compose.yml

Nội dung file bạn ghi là

my-test:
image: hello-world

B3: Chạy câu lệnh sau để cài đặt Contaniner

docker-compose up

B4: Kiểm tra thấy Container đang chạy

docker ps -a

3. Một số câu lệnh Docker Compose

Để xem các Debug Message, bạn sửa dụng câu lệnh

docker-compose up -d

Để xem các Container đang chạy cũng như đã dừng, ta dùng câu lệnh

docker-compose ps -a

Để dừng một Container bạn dùng câu lệnh

docker-compose stop

Nếu bạn muốn ép Container dừng hẳn, bạn có thể dùng câu lệnh

docker-compose kill

Để xoá một Container, bạn sử dụng lệnh

docker-compose rm

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan