Hướng dẫn đổi pass Centos thủ công

Yêu cầu: cần phải có console của VPS/máy chủ mới có thể reset pass được.

  • B1: reset lại vps Centos – thường sẽ sử dụng chức năng reboot trên các bảng điều khiền máy chủ, hoặc trong trình ảo hóa, …
  • B2: Tại màn hình boot của centos nhấn phím ‘e’

  • B3: Sau đó tìm chữ ‘ro’ như hình dưới và xóa đổi lại thành ‘rw init=/sysroot/bin/sh’

B4: Nhấn tiếp tổ hợp phím Ctrl-x để rồi chạy tiếp các lệnh sau

  • chroot /sysroot
  • pass root (enter rồi nhập pass mới)
  • touch /.autorelabel (cập nhập thông số cho Selinux)
  • exit
  • reboot

Đến đây có thể login lại vào CentOS qua password vừa mới thiết lập.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan