Cài đặt vmware-tool cho Rocky Linux 9

  • Cài đặt X11 VMware driver:

dnf install xorg-x11-drv-vmware -y

  • Cài đặt kernel-devel và kernel-headers:

dnf install kernel-devel kernel-headers -y

  • Cài đặt gói perl và tar

dnf install perl tar -y

  • Khởi động lại

reboot

  • Trên vCenter, chọn Action > Guest OS > Install VMware Tools

  • Mount cdrom

mount /dev/cdrom /mnt

  • Copy VMware Tools gzip file đến thư mục root và giải nén

cp /mnt/VMwareTools-10.3.24-18733423.tar.gz /root

tar /root/VMwareTools-10.3.24-18733423.tar.gz

  • Tạo thư mục /etc/init.d

cd /etc

mkdir init.d

cd init.d

for i in {0,1,2,3,4,5,6}; do mkdir rc$i.d; done

  • Di chuyển vào thư mục vmware-tools và cài đặt với các tùy chọn mặc định

cd /root/vmware-tools-distrib/

perl vmware-install.pl

You have a version of VMware Tools installed. Continuing this install will
first uninstall the currently installed version. Do you wish to continue?
(yes/no) [yes]  <– Enter

Installing VMware Tools.

In which directory do you want to install the binary files?
[/usr/bin]<– Enter

What is the directory that contains the init directories (rc0.d/ to rc6.d/)?
[/etc/init.d]<– Enter

What is the directory that contains the init scripts?
[/etc/init.d]<– Enter

In which directory do you want to install the daemon files?
[/usr/sbin]<– Enter

In which directory do you want to install the library files?
[/usr/lib/vmware-tools]<– Enter

The path “/usr/lib/vmware-tools” does not exist currently. This program is
going to create it, including needed parent directories. Is this what you want?
[yes]<– Enter

In which directory do you want to install the documentation files?
[/usr/share/doc/vmware-tools] <– Enter

The path “/usr/share/doc/vmware-tools” does not exist currently. This program
is going to create it, including needed parent directories. Is this what you
want? [yes] <– Enter

Before running VMware Tools for the first time, you need to configure it by
invoking the following command: “/usr/bin/vmware-config-tools.pl”. Do you want
this program to invoke the command for you now? [yes] <– Enter

The VMware Host-Guest Filesystem allows for shared folders between the host OS
and the guest OS in a Fusion or Workstation virtual environment. Do you wish
to enable this feature? [no] <– Enter

The vmblock enables dragging or copying files between host and guest in a
Fusion or Workstation virtual environment. Do you wish to enable this feature?
[no] <– Enter

Do you want to enable Guest Authentication (vgauth)? [yes] <– Enter

  • Thêm khởi động vmware-tools lúc khởi động hệ thống

echo “/etc/init.d/vmware-tools start” >> /etc/rc.d/rc.local

chmod +x /etc/rc.d/rc.local

systemctl enable rc-local

systemctl start rc-local

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan