Hướng dẫn cài đặt và sử dụng Docker trên VPS CentOS 7

1. Cài đặt Docker

Bước 1: Tiến hành cập nhật hệ thống

sudo yum update -y

Bước 2: Tiến hành Download và cài đặt Docker

curl -fsSL https://get.docker.com/ | sh

Bước 3: Tiến hành khởi chạy và kích hoạt Services của Docker

sudo systemctl start docker

sudo systemctl enable docker

2. Thực thi Docker với user khác user root

Nếu bạn dùng một user khác user root và chạy docker nhưng không có câu lệnh sudo. Thì bạn sẽ gặp phải lỗi dưới đây

docker: Cannot connect to the Docker daemon. Is the docker daemon running on this host?.
See 'docker run --help'.

Việc bạn cần làm là thêm user đó vào group Docker. Ví dụ như tôi cần thêm user cloudzone vào group Docker thì thôi sử dụng câu lệnh sau

sudo usermod -aG docker cloudzone

Sau đó bạn hãy logout hoặc khởi động lại VPS của bạn

3. Sử dụng câu lệnh Docker

Câu lệnh docker có cấu trúc chung như sau

docker [option] [command] [arguments]

Bạn có thể xem tất cả các subcommands của Docker bằng cách nhập lệnh

Docker

Để xem các tham số, tuỳ chọn cho một subcommand cụ thể, bạn sử dụng cấu trúc

docker docker-subcommand --help

Ví dụ

Để xem thông tin chi tiết về hệ thống bạn dùng câu lệnh

docker info

4. Làm việc với Docker Images

Để chạy một Docker Images bạn dùng lệnh Docker Run. Ví dụ

docker run hello-world

Bạn có thể dùng lệnh docker search để tìm một image trong kho của Docker. Ví dụ như

docker search centos

Nếu image được gắn nhãn OFFICIAL thì image đó được hỗ trợ bởi chính công ty làm ra hệ điều hành hay chương trình đó

Để lấy một image về bạn dùng lệnh

docker pull + Tên image

Để liệt kê danh sách những image đã có sẵn trong máy. Bạn dùng lệnh

docker images

Để chạy một Docker Container (Hoạt động như một máy ảo). Bạn dùng lệnh run kèm tham số -it. Ví dụ

docker run -it centos

Để liệt kê các Docker Cotainer đang chạy. Bạn dùng lệnh

docker ps

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan