Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ Let’s Encrypt miễn phí trên Apache trong CentOS 7

Điều kiện

1. Cài đặt certbot

  • Certbot là công cụ giúp chúng ta lấy chứng chỉ Let's Encrypt dễ dàng hơn
sudo yum install epel-release -y

sudo yum install certbot python2-certbot-apache mod_ssl -y

2. Xin cấp chứng chỉ SSL

Gõ lệnh sudo certbot --apache -d example.com -d www.example.com bạn có bao nhiêu domain cần xin thì cứ thêm -d vào nhé, lưu ý nếu xin cho sub domain thì subdomain đó cũng phải trỏ về VPS

Vậy là chúng ta đã có SSL hoàn toàn miễn phí

3. Gia hạn tự động chứng chỉ

Vì Let's Encrypt chỉ có hạn 3 tháng cho nên chúng ta cần thiết lập renew tự động

Nếu muốn renew thủ công, bạn chỉ cần chạy lệnh sudo certbot renew --dry-run

Nếu bạn muốn sử dụng Crontab. Bạn có thể thêm Crontab sau vào: Crontab tại đây

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan