[CyberPanel – Phần 5] Tạo tài khoản FTP, Upload file website trong CyberPanel

Việc upload nội dung website lên CyberPanel có thể thực hiện bằng hai cách, sử dụng giao diện upload file có sẵn trong CyberPanel hoặc sử dụng phần mềm upload file Filezilla. Bài viết này sử dụng phần mềm Filezilla để upload file cho website, để sử dụng phần mềm, này ta cần tạo tài khoản FTP.

1. Tạo tài khoản FTP:

Tại menu “FTP”, chọn “Tạo tài khoản FTP”. Điền và chọn các thông số vào form. Sau đó bấm “Tạo FTP”.

 

2. Upload file lên website: 

– Khởi động FileZilla, chọn Newsite để tạo kết nối mới đến server, ở ví dụ này đã tạo sẵn kết nối “New site 3”.

 

Nhập các thông số để kết nối, tại tab General:

  • Địa chỉ Host (đây là địa chỉ IP của server cần kết nối)
  • Encryption: Only use plain FTP(ínecure)
  • User và pass: sử dụng thông tin đã tạo ở mục 1.

 

Chuyển sang tab Transfer Settings, chọn Active, Sau đó bấm Connect để kết nối đến server:

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan