[CyberPanel – Phần 2] Tạo người dùng, tạo gói tài nguyên và tạo website trong CyberPanel

Sau khi đã có domain đăng ký tại phần 1, bước tiếp theo là đăng nhập vào trang quản trị CyberPanel để tạo người dùng, tạo gói tài nguyên và tạo website.

B1: Đăng nhập vào giao diện của trang quản trị theo địa chỉ mặc định là: https://xxx.xxx.xxx.xxx:8090

– User: admin
– Pass: mặc định sau khi cài CyberPanel là 1234567, hãy đổi lại pass sau khi đăng nhập.
– Chọn ngôn ngữ.

Giao diện đăng nhập

 

B2: Tạo người dùng

Các website trong hệ thống CyberPanel có thể thuộc sở hữu của các cá nhận khác nhau. Tạo người dùng và phân quyền là điều cần thiết.

Tại menu người dùng, chọn “Tạo người dùng mới”. Điền đầy đủ thông tin user và “Chọn ACL” để cấp quyền người dùng

 

B3: Tạo gói để giới hạn tài nguyên cho người dùng

Tại menu “Gói”, chọn “Tạo gói”. Điền tên gói và các thông tin cấu hình cần thiết

 

B4: Tạo trang web

Tạo menu “Trang web”, chọn “Tạo trang web”. Chọn gói và người sở hữu đã tạo ở bước 2 và bước 3. Kích hoạt các tính năng tự động tạo SSL, DKIM và openbase_dir cho website

 

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan