[CyberPanel – Phần 4] Tạo cơ sở dữ liệu và Upload database cho website trong CyberPanel

1. Tạo Cơ sở dữ liệu (Database):

Sau khi website được tạo ra ở phần 2. Bước tiếp theo là tạo cơ sở dữ liệu cho nó
Tại menu “Cơ sở dữ liệu”, chọn “Tạo cơ sở dữ liệu”. Các thông số bên dưới sẽ được thêm vào file cấu hình của website (Ví dụ, để kết nối database cho mã nguồn wordpress, các thông số này sẽ được thêm vào ở file wp-config.php)
– Chọn website cần tạo cơ sở dữ liệu.
– Đặt tên cho cơ sơ dữ liệu, đặt tên người dùng cho cơ sở dữ liệu, đặt password cho người dùng.

Tạo cơ sở dữ liệu

 

2. Upload database cho website:

Đối với website đã backup sẵn database, việc đơn giản là sử dụng phpmyadmin để insert dữ liệu vào. Tại menu “Cơ sở dữ liệu”,chọn “PHPMyadmin”.

Đăng nhập với user và pass đã tạo ra ở mục 1

Chọn bản backup cơ sở dữ liệu đã lưu và Import vào

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan