Hướng dẫn cài đặt code-server IDE lên VPS CentOS 7

code-server là một phiên bản Microsoft Visual Studio Code chạy trên một server và có thể truy cập trực tiếp từ trình duyệt của bạn

Yêu cầu hệ thống

Cài đặt code-server

Bước 1: Tạo một Folder chứa data của code-server

mkdir ~/code-server

cd ~/code-server

Bước 2: Tải về code-server từ trang  Github releases . Chọn phiên bản có chữ Linux

Bước 3: Tiến hành xả nén mã nguồn

tar -xzvf file chứa code-server

Bước 4: Tiến hành copy mã nguồn vào thư mục /usr/lib/code-server

sudo cp -r tên folder vừa xả nén /usr/lib/code-server

Tạo một symbolic tới /usr/bin/code-server

sudo ln -s /usr/lib/code-server/code-server /usr/bin/code-server

Tạo thư mục lưu trữ dữ liệu người dùng

sudo mkdir /var/lib/code-server

Bước 5: Tạo một system service mới cho code-server

sudo vi /usr/lib/systemd/system/code-server.service

Nội dung files như sau

[Unit]
Description=code-server
After=nginx.service

[Service]
Type=simple
Environment=PASSWORD=Mật khẩu bạn muốn đặt
ExecStart=/usr/bin/code-server --bind-addr 127.0.0.1:8080 --user-data-dir /var/lib/code-server --auth password
Restart=always

[Install]
WantedBy=multi-user.target

Bước 6: Tiến hành khởi động code-server

sudo systemctl start code-server

Đưa Code-server lên domain của bạn

Bước 1: Tạo một file cấu hình Nginx nội dung như sau

sudo vi /etc/nginx/conf.d/code-server.conf

Nội dung files là

server {
listen 80;
listen [::]:80;

server_name domain của bạn;

location / {
proxy_pass http://localhost:8080/;
proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
proxy_set_header Connection upgrade;
proxy_set_header Accept-Encoding gzip;
}
}

Bước 2: Tiến hành khởi chạy lại Nginx

sudo systemctl restart nginx

Bước 3: Cấp quyền cho SELinux

sudo setsebool httpd_can_network_connect 1 -P

Bước 4: Truy cập vào code-server, đăng nhập với Password bạn vừa tạo ở bước 5 ở trên

Cách cài đặt SSL cho Code-server

Bước 1: Ở đây tôi sẽ dùng domain ide.hcsacc.art vì vậy các bạn cần trỏ bản ghi A trên domain về IP VPS như hình

Bước 2: Cài đặt certbot-nginx (nếu chưa cài) theo hướng dẫn ở bài Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt trên VPS CentOS 7 chạy Nginx

Bước 3: Chạy câu lệnh sau để cấp SSL cho Subdomain chứa code-server

sudo certbot --nginx -d ide.hcsacc.art

Đợi certbot chạy xong là bạn đã có SSL cho code-server rồi

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan