Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7

Nginx là một web server có hiệu năng cao, nhẹ nhàng và linh hoạt hơn Apache HTTP

Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt Nginx trên VPS CentOS 7 của bạn

Trong bài viết này tôi sẽ tiến hành cài Nginx trên VPS CentOS 7 với domain hcsacc.art

Để tiết kiệm thời gian chúng ta nên trỏ Domain về server. Như hướng dẫn trong bài Tìm hiểu các loại record trong DNS. Cách tạo các record DNS trong giao diện quản lý domain

Bước 1: Thêm Repository EPEL vào CentOS bằng cách gõ câu lệnh

sudo yum install epel-release -y

Bước 2: Cài đặt Nginx bằng câu lệnh

sudo yum install nginx -y

Bước 3: Tiến hành khởi chạy Nginx

sudo systemctl start nginx

Nếu bạn dùng Firewall thì hãy đảm bảo là đã mở port cho Nginx

sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=http 
sudo firewall-cmd --permanent --zone=public --add-service=https
sudo firewall-cmd --reload

Cuối cùng truy cập vào IP/Domain của bạn nếu ra như hình dưới là thành công

Bước 4: Kích hoạt Nginx tự khởi động cùng hệ thống

sudo systemctl enable nginx

Mã nguồn web được lưu trữ trong thư mục /usr/share/nginx/html. Điều này được lưu trong file cấu hình server block mặc định tại /etc/nginx/conf.d/default.conf

Các file cấu hình server block khác (Hay còn được gọi là Virtual Host trong Apache) sẽ được lưu trong files /etc/nginx/conf.d (Các file có đuôi .conf sẽ được coi là files cấu hình và được nạp khi Nginx khởi động)

File cấu hình tổng chứa mọi thiết đặt của Nginx được lưu tại /etc/nginx/nginx.conf

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan