Hướng dẫn cài đặt chứng chỉ SSL miễn phí từ Let’s Encrypt trên VPS CentOS 7 chạy Nginx

Bước 1: Bạn cần cài đặt trước Nginx theo hướng dẫn của bài Hướng dẫn cài đặt Nginx trên CentOS 7

Bước 2: Bạn cần trỏ Domain về IP Server theo hướng dẫn ở bài Hướng dẫn trỏ các record tên miền khi sử dụng dịch vụ email hosting

Trong bài này mình sẽ cài SSL cho Domain hcsacc.art cùng với subdomain www.hcsacc.art

Bước 3. Cài đặt EPEL Release

sudo yum install epel-release

Bước 4. Cài đặt Cerbot-Nginx

sudo yum install certbot-nginx

Bước 5: Tiến hành khai báo server_name trong file cấu hình Nginx

sudo vi /etc/nginx/nginx.conf

Bước 6: Kiểm tra cú pháp file cấu hình Nginx đã đúng chưa và tiến hành khởi động lại Nginx

sudo nginx -t

sudo systemctl reload nginx

Bước 7: Chạy Certbot để được cấp chứng chỉ

sudo certbot --nginx -d hcsacc.art -d www.hcsacc.art

Tới bước này là bạn có thể dùng SSL được rồi

Bước 7: Thiết lập tự động gia hạn

Gõ lệnh sau

sudo crontab -e

Gõ chữ i để vào chế độ chỉnh sửa và gõ vào nội dung

15 3 * * * /usr/bin/certbot renew --quiet

Gõ Esc và gõ :wq để lưu lại files là xong

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan