Hướng dẫn remote desktop vào VPS

Bài viết hướng dẫn thực hiện remote desktop vào VPS chạy Windows 2012 trên máy Client là Windows 7, các windows khác thực hiện tương tự

Bước 1: Vào Start => Gõ Remote => Chọn Remote Desktop Connection

Bước 2: Nhập địa chỉ IP của VPS

Bước 3: Nhập mật khẩu của VPS – chọn Option “Remember my credentials” nếu muốn lưu mật khẩu lại để sau này khi đăng nhập VPS không cần gõ lại mật khẩu.

Vậy là xong.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan