Cấu hình firewall cho phép ping Windows 10

Sau khi đã vào được Windows 10 (qua remote, console, …) tiến hành mở cmd dưới quyền admin và chạy lệnh sau

B1: Mở cmd, chạy lệnh:

B2: nhập lệnh bên dưới

netsh advfirewall firewall add rule name=”ICMPv4 Allow Ping Requests” protocol=icmpv4:8,any dir=in action=allow

Lệnh này sẽ tạo thêm 1 rule cho phép ping trên windows firewall, để bên ngoài có thể ping được đến máy chủ.

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan