Sửa lỗi không mở được Taskmgr.exe

  • Mở Windows registry:

  • Vào HKEY_LOCAL_MACHINE → SOFTWARE → Microsoft

  • Tiếp theo vào Windows NT → CurrentVersion →  Image File Execution Options

  • Phải chuột vào taskmgr.exe sau đó chọn Delete

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan