Hướng dẫn quản lí Database bằng phpMyAdmin

Tại trang chủ chúng ta sẽ thấy danh sách các Database và khi chọn một Database thì bạn sẽ thấy các table ở bên phải

Browse

Chỉ những bảng nào mà có sẵn những records mới có thể Browser. Khi bạn click Browse một page sẽ mở ra với một danh sách các records nằm trong bảng đó

Khi click Edit bạn sẽ có thể sửa được record được chọn

Bạn có thể thấy cấu trúc của Record và bạn có thể chỉnh sửa các giá trị của Records đó. Một khi bạn đã sửa xong, bạn click Go ở cuối trang để hoàn tất

Structure

Khi click mục Structure một page mới mở ra và cho bạn thấy cấu trúc của bảng đang chọn

Bạn có thể thấy tên của các trường, loại, collations, attributes và các thông tin mở rộng hơn, các giá trị mặc định và đôi nó có thể có giá trị là NULL. Bạn có thể chỉnh sửa những giá rị bằng cách click vào những icon đi kèm. Bạn có thể sửa cấu trúc các trường hoặc xoá đi một trường. Bạn có thể xác định những indexes khác nhau PrimaryUniqueIndex, hoặc Fulltext.

Khi click Search. Bạn có thể tạo ra một search query cho table đang chọn

Bạn có thể dùng chức năng Query by example để bắt đầu một tìm kiếm. Sử dụng các trường khác nhau để tạo nên cấu trúc của search query bạn muốn. Click Go để thực thi chúng

Ví dụ bạn muốn tìm những trường có giá trị bắt đầu bằng bạn sẽ chọn trường mà bạn muốn tìm, Chọn hành động là LIKE và nhập giá trị là a% để tìm willcard. Click Go để thực thi chúng

Insert

Sử dụng chức năng Insert khi bạn muốn chèn một records vào bảng

Sau khi bạn điền xong giá trị thì click Go để giá trị đó được chèn vào bảng

Export

Tab Export dùng để xuất các dòng trong Table đang chọn ra ngoài

Import

Chức năng Import dùng để Import thông tin từ một files trong máy tính vào bảng

Privileges

Privileges là nơi bạn chọn lựa và cấp quyền các user cho bảng đó

Operations

Ở đây bạn sẽ tìm thấy các tính năng

  • Di chuyển bảng
  • Đổi tên bảng
  • Sao chép bảng
  • Bảo trì/tối ưu bảng
  • Xoá hoặc Drop bảng

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan