Hướng dẫn đổi port Remote Desktop trên Windows Server 2012

Lưu ý: Trước khi chọn port bạn cần liên hệ với Cloudzone để mở port đó ra. Nếu không sẽ không Connect được

Không đổi sang port 3389 vì đây là port mặc định

Cách 1: Thay đổi port remote qua giao diện

Bước 1: Mở run gõ regedit và bấm OK

Bước 2:

  • Truy cập vào đường dẫn HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Terminal Server\WinStations\RDP-Tcp
  • Nhấp đúp chuột vào khóa PortNumber
  • Chuyển sang Decimal
  • Gõ port cần đổi vào. Lưu ý port này đã được mở bởi kĩ thuật CloudZone
  • Click OK. Và khởi động lại VPS

Bước 3: Thay đổi cấu hình ở máy client của các bạn ở phần IP thì các bạn gõ IP:Port (VD: 103.95.160.111:2020 trong đó 2020 là port cần đổi)

Cách 2: Mở port remote qua command line

Bước 1: Mở power shell hoặc cmd của Windows 2012

Mở powershell trên windows

Bước 2: Gõ lần lượt 3 lệnh sau

Chú ý thay số 10000 bằng port tương ứng muốn thay đổi đối với dịch vụ Remote Desktop

  • netsh advfirewall firewall add rule name=”Remote Desktop Service” dir=in action=allow protocol=TCP localport=10000
  • Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Terminal*Server\WinStations\RDP-TCP\ -Name PortNumber 10000
  • shutdown -r -t 0

Thay đổi port remote VPS Windows 2012

Mục đích của dòng lệnh đầu tiên là mở port 10000 trên Windows Firewall, dòng lệnh thứ 2 là thay đổi số port remote mặc định thành 10000 trong registry, và dòng lệnh cuối cùng là để restart lại VPS.

Sau khi VPS restart lại, tiến hành remote vào VPS với số port kèm theo tương ứng như trong hình bên dưới.

Remote Windows kèm port

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan