Hướng dẫn chỉnh sửa các thiết đặt liên quan tới PHP trên Direct Admin 1.61

Trong khi làm web rất có thể bạn cần chỉnh sửa một số thông số liên quan tới PHP. Khi Google bạn sẽ được chỉ cách sửa file php.ini. Nhưng trong môi trường Shared Host thì đây không phải là điều dễ. Và Direct Admin đã cung cấp công cụ để chúng ta chỉnh sửa những thông số này

Các bạn truy cập vào Account Manager -> PHP Settings

Bạn sẽ có hai phần cần quan tâm

 • Setting: Chọn thông số bạn cần thay đổi. Bạn chọn một trong danh sách dưới đây
  • allow_url_fopen
  • display_errors
  • error_reporting
  • file_uploads
  • include_path
  • log_errors
  • mail.force_extra_parameters
  • max_execution_time
  • max_input_time
  • max_input_vars
  • memory_limit
  • post_max_size
  • register_globals
  • session.gc_maxliftime
  • short_open_tag
  • upload_max_filesize
  • zlib.output_compression
 • Value là giá trị của tham số. Giá trị này có thể là
  • On/Off
  • Một list các giá trị cho sẵn
  • Một giá trị custom mà bạn nhập học

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan