Hướng dẫn cài đặt Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) trên VPS CentOS 7

1. Cài đặt Nginx

2. Cài đặt MariaDB (MySQL)

Bước 1: Các bạn sử dụng câu lệnh yum để cài đặt

sudo yum install mariadb-server mariadb

Bước 2: Tiến hành kích hoạt dịch vụ MariaDB

sudo systemctl start mariadb

Bước 3: Để tiến hành những thiết lập ban đầu cho MySQL, bạn chạy câu lệnh

sudo mysql_secure_installation

Bước 3: Kích hoạt MariaDB khởi chạy cùng hệ thống

sudo systemctl enable mariadb

 

3. Cài đặt PHP

Bước 1: Cài đặt REMI Repository

sudo yum install http://rpms.remirepo.net/enterprise/remi-release-7.rpm

Bước 2: Tiến hành tìm kiếm các repo chứa bản PHP mà chúng ta cần

yum --disablerepo="*" --enablerepo="remi-safe" list php[7-9][0-9].x86_64

Chúng ta có thể thấy có rất nhiều bản PHP từ 7.0 tới 8.0 trong hình

Bước 3: Chẳng hạn ở đây tôi muốn cài PHP7.4 nên chúng ta sẽ kích hoạt repo tương ứng

sudo yum install yum-utils - y


sudo yum-config-manager --enable remi-php74

Bước 4: Tiến hành cài đặt PHP

sudo yum install php php-mysqlnd php-fpm

Bước 5: Kiểm tra phiên bản PHP xem đã cài đặt đúng chưa

php -v

Bước 6: Tiến hành chỉnh sửa file cấu hình của PHP

yum install nano -y

sudo nano /etc/php-fpm.d/www.conf

Tìm tới đoạn sau

Sửa Apache thành Nginx

Tìm tới dòng listen =

Và sửa thành:

/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;

Tìm tới đoạn này

Sửa lại thành

listen.owner = nginx
listen.group = nginx
listen.mode = 0660

Cuối cùng lưu files lại

Bước 5: Tiến hành kích hoạt PHP-FPM

sudo systemctl start php-fpm

4. Cấu hình NGINX để xử lí file PHP

Bước 1: Mở file cấu hình NGINX

sudo nano /etc/nginx/conf.d/default.conf

Dán vào đoạn cấu hình sau

server {
listen 80;
server_name domain hoặc IP của bạn;

root /usr/share/nginx/html;
index index.php index.html index.htm;

location / {
try_files $uri $uri/ =404;
}
error_page 404 /404.html;
error_page 500 502 503 504 /50x.html;

location = /50x.html {
root /usr/share/nginx/html;
}

location ~ \.php$ {
try_files $uri =404;
fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
fastcgi_index index.php;
fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
include fastcgi_params;
}
}

Bước 2: Khởi chạy lại NGINX

sudo systemctl restart nginx

5. Kiểm tra PHP đã hoạt động hay chưa

Bước 1: Tạo ra một file info.php

nano /usr/share/nginx/html/info.php

Gõ nội dung sau vào

<?php

phpinfo();

Bước 2: Truy cập domain/info.php thấy như hình là thành công

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan