Hướng dẫn backup restore hosting qua Direct Admin

Bước 1: Tại Control Panel. Bạn vào mục Create/Restore Backup

Bước 2: Bạn lựa chọn những thành phần muốn Backup và Click Create Backup

 • Website Data
  • Domains Directory: Backs up all user files for all domains (Backup tất cả các file source code của domain)
  • Subdomain Lists: Backs up the list of subdomains for each domain (Backup lại danh sách các subdomain)
 • E-Mail
  • E-Mail Accounts List for all domains (names and passwords) (Danh sách tài khoản email của domain, bao gồm cả tên và mật khẩu)
  • E-Mail Data: Includes the messages from the Inbox, IMAP Folders, and webmail data (Dữ liệu Email bao gồm mail trong inbox, thư mục IMAP và dữ liệu webmail)
  • E-Mail Settings: Includes the filters and the catchall address. (Thiết đặt Email, bao gồm bộ lọc và địa chỉ catchall)
  • Forwarders: Includes all forwarding addresses. (Bao gồm tất cả các địa chỉ chuyển tiếp)
  • Autoresponders: Includes all autoresponders and messages. (Bao gồm tất cả các tin phản hồi tự động)
  • Vacation Messages: Includes all vacation messages and times. (Bao gồm các thông báo vắng và thời gian)
  • Mailing Lists: Includes the list, digest-list and archives. (Bao gồm các list mail, và thông tin lưu trữ)
 • Ftp
  • Ftp Accounts (Tài khoản FTP)
  • Ftp Settings (Thiết đặt FTP)
 • Databases
  • Database Settings: Backs up all DB Users and DB Settings (Sao lưu tất cả người dùng và các thiết đặt CSDL)
  • Database Data: If ‘Databases’ is selected, include the actual DB data (Sao lưu dữ liệu crua Database)

Bước 3: Chờ một chút cho tới khi nhận được thông báo trong Message System Bước 4: Quay lại mục Create/Restore Backup. Ở đây bạn có 2 lựa chọn

Nếu bạn muốn tải về file backup hoặc xóa file backup các bạn click vào mục Click Here for a list of current Backup và click vào tên file backup để tải về

Nếu bạn muốn khôi phục file Backup trực tiếp thì chọn file backup bạn đã backup ở phần Select a file to Restore và Click Select Restore Options

Sau đó các bạn chọn lại từng phần muốn khôi phục và chọn Restore Selected Items

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan