Hướng dẫn tạo và chèn Public Key vào VPS

A. Tạo và đưa Public Key lên Server

A1. Trên máy Windows

Bước 1: Tải công cụ Putty về. Và cài vào máy. Lưu ý nếu cài bản Portable thì phải tải thêm puttygen.exe

Bước 2: Click Generate và di chuột vòng tròn quanh khu màu xám

Bước 3: Copy toàn độ Code (Public Key) và lưu Private Key lại

Bước 4. Trên VPS. Bạn login với user cần ssh và copy dòng lệnh sau và dán vào Terminal

mkdir ~/.ssh && chmod 700 ~/.ssh && touch ~/.ssh/authorized_keys && chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Bước 5: Gõ lệnh apt-get install nano -y (Ubuntu) hay yum install nano -y (CentOS)

Bước 6: Gõ lệnh nano ~/.ssh/authorized_keys và dán public keys vào. Sau đó bấm Ctrl+O và Enter sau đó bấm Ctrl+X để thoát

A2. Trên máy Linux

Bước 1: Mở Terminal và gõ lệnh ssh-keygen -t rsa và nhập passphare (Một dạng như mật khẩu để bảo vệ key (nếu thích)) và Enter

Bước 2: Chèn key vào VPS bằng cách gõ lệnh ssh-copy-id -i ~/.ssh/id_rsa <IP VPS> sau đó nhập password User Root của VPS vào khi được hỏi

B. Kích hoạt tính năng Login qua Key trên VPS

Bước 1: Các bạn gõ lệnh nano /etc/ssh/sshd_config

Bước 2: Tìm 2 dòng sau. Nếu nội dung đang là No thì bạn sửa thành Yes. Còn nếu không có thì chèn thêm sau mục #Authenciation. Trường hợp dòng đó có sẵn như có dấu # ở đầu thì bạn xóa đi

  • RSAAuthentication yes
  • PubkeyAuthentication yes

Sau đó bấm Ctrl+O và Enter sau đó bấm Ctrl+X để thoát

Bước 3: Gõ lệnh

  • Ubuntu: services ssh restart
  • CentOS: service sshd restart

C. Kết nối vào VPS thông qua Key

C1. Trên máy Windows

Bước 1: Mở Putty Vào Connection -> SSH -> Auth chọn tới Private Keys đã Export ở phần A1

Bước 2L Về tab Session điền IP/Port click Connect là được (Không cần nhập Pass)

C2. Trên Linux.

Mở Terminal gõ lệnh ssh -i .ssh/id_rsa <IP của VPS>

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan