Hướng dẫn sử dụng cron để thực thi các tác vụ tự động

Cài đặt crontabs

Bước 1: Chúng ta cần cài đặt crontabs (Nếu hệ thống chưa cài đặt) bằng việc thực hiện hai câu lệnh

sudo yum update -y

sudo yum install crontabs -y

Bước 2: Khởi chạy và kích hoạt services của cron

sudo systemctl start crond.service


sudo systemctl enable crond.service

Cấu trúc một câu lệnh cron

minute hour day_of_month month day_of_week command_to_run

Ví dụ chạy câu lệnh curl http://www.google.com mỗi thứ 3 vào 5:30PM

30 17 * * 2 curl http://www.google.com

Thực ra nếu bạn thấy điều này quá khó để viết thì bạn có thể sử dụng thử trang hỗ trợ viết crontab của HocVPS (https://hocvps.com/crontab/)

Các thao tác với các câu lệnh cron

Để thêm/sửa/xoá một Crontab.

B1: Bạn chạy lệnh

sudo crontab -e

Bạn gõ chữ i để vào trình chỉnh sửa. Dán câu lệnh crontab mới vào hoặc xoá bỏ bớt câu lệnh cũ

Bấm phím ESC và gõ :wq cuối cùng bấm Enter để lưu lại

Để xem các crontab đang hoạt động

Bạn sử dụng câu lệnh

sudo crontab -l

 

 

 

 

 

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan