Hướng dẫn Login vào ESXI và Vcenter .

Trên các Server cung cấp cho khách hàng Cloudzone cài đặt sẵn bộ ảo hóa ESXI , Vcenter và các template , để bắt đầu sử dụng cần đổi địa chỉ ip của máy khách hàng cùng lớp mạng với địa chỉ ip của esxi (mặc định cloudzone đặt địa chỉ cho esxi :192.168.1.180)

Mở trình duyệt Web gõ địa chỉ : http://192.168.1.180

Đăng nhập với user và password đã được cung cấp từ Cloudzone  . Sau khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện như sau

Tại đây sẽ tiến hành bật Vcenter bằng cách tích vào vcenter và chọn Power on

Sau khi chúng ta đã khởi động Vcenter , thì có thể quản trị thông qua trình duyệt web bằng cách nhập địa chỉ ip  : http://192.168.1.190  ( địa chỉ ip đã được CloudZone cài đặt sẵn cho Vcenter )

Đăng nhập với user và password đã được CloudZone cấp .

Giao diện đăng nhập thành công vào Vcenter .

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan