Hướng dẫn enable cho phép tài khoản root truy cập SSH bằng mật khẩu

Bước 1: Các bạn gõ lệnh nano /etc/ssh/sshd_config

Nếu báo không tìm thấy trình sửa văn bản Nano các bạn gõ lệnh Gõ lệnh apt-get install nano -y (Ubuntu) hay yum install nano -y (CentOS)

Bước 2: Tìm 2 dòng sau. Nếu nội dung đang là No thì bạn sửa thành Yes. Còn nếu không có thì chèn thêm sau mục #Authenciation. Trường hợp dòng đó có sẵn như có dấu # ở đầu thì bạn xóa đi

  • PermitRootLogin yes
  • PasswordAuthentication yes

Sau đó bấm Ctrl+O và Enter sau đó bấm Ctrl+X để thoát

Bước 3: Gõ lệnh

  • Ubuntu: services ssh restart
  • CentOS: service sshd restart

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan