Hướng dẫn sử dụng các command cơ bản trên windows để kiểm tra kết nối và query tên miền

A. Ping

 • Cú pháp: ping + <domain> hoặc ping + <IP>
 • Ping Domain
  • Bạn có thể ping tới domain của bạn sau khi trỏ domain về hosting xem domain đã được trỏ đúng về hosting chưa. Nếu bạn ping Domain mà ra IP của Hosting thì đã trỏ thành công

  • Nếu không ra đúng IP Hosting thì bạn có thể làm một trong các việc sau
   • Kiểm tra xem cấu hình domain ở trang quản trị DNS đã đúng chưa
   • Chờ một khoảng thời gian để DNS được cập nhật
   • Gõ lệnh ipconfig /flushdns và thử ping lại
 • Ping IP
  • Bạn có thể ping tới IP của host hoặc VPS (hoặc hosting) để kiểm tra host hay VPS có hoạt động hay không.
  • Nếu có Reply về thì có nghĩa là VPS (hoặc hosting) của các bạn đang hoạt động

  • Nếu bị Request Time Out tức là VPS (hoặc hosting) của bạn đang bị trục trặc một vấn đề gì đó

B. nslookup

Chúng ta sẽ sử dụng nslookup để chẩn đoán DNS và query các bản ghi trên Domain’

Bước 1: Chúng ta sẽ gõ lệnh nslookup để vào công cụ

Bước 2: Chúng ta gõ lệnh set query=loại bản ghi (VD set query=txt; set query=mx) Chi tiết về từng loại bạn ghi mình sẽ nói chi tiết trong bài các loại record trong DNS

Sau đó chúng ta nhập domain cần kiểm tra và hệ thống sẽ xuất ra những record của loại bản ghi chúng ta query

Để thoát khỏi công cụ các bạn gõ lệnh exit

C. Netstat

 • Sử dụng lệnh netstat để thực hiện các lệnh liên quan tới cổng
 • netstat -a: Hiển thị tất cả các kết nối và các cổng nghe

 • netstat -b: Hiển thị các tác vụ thực thi liên quan đến việc tạo ra mỗi kết nối hay lắng nghe cổng

 • netstat -e: Hiển thị các thống kê của card mạng Ethernet. Điều này có thể được kết hợp với các tùy chọn -s

 • netstat -r: Hiển thị bảng định tuyến

 • netstat -f: Hiển thị Fully Qualified Tên miền (FQDN). Khi bạn muốn hiển thị tên miền chứ không phải là địa chỉ IP

 • netstat -n: Hiển thị các địa chỉ IP remote host (Không phân giải IP)

 • netstat -o: Hiển thị Process ID liên kết với mỗi kết nối.( Tham số này có thể được kết hợp với các tham số -a,-n,-p)

 • netstat -p: Hiển thị các kết nối cho giao thức theo quy định của proto proto có thể là bất kỳ: TCP, UDP, TCP v6 hoặc UDPv6. (Nếu tham số này được sử dụng với-s để hiển thị các số liệu thống kê bởi giao thức, Nghị định thư có thể được tcp, udp, icmp, ip, tcpv6, udpv6, ICMPv6, hoặc ipv6)

 • netstat -s: Hiển thị số liệu thống kê cho mỗi giao thức. Theo mặc định, các số liệu thống kê được hiển thị cho TCP, UDP và IP, tuỳ chọn-p có thể được sử dụng để chỉ định một tập hợp con của mặc định.

 • netstat – interval: Hiển thị lại lựa chọn số liệu thống kê, ngừng lại giây khoảng thời gian giữa mỗi màn hình. Nhấn phím Ctrl + C để dừng việc thống kê . Nếu bỏ qua, netstat sẽ in thông tin cấu hình hiện tại một lần.

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?

Hướng dẫn liên quan