Hướng dẫn cài đặt WordPress trên Apache trong CentOS7

Điều kiện

Lưu ý

  • Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách cài đặt một Website WordPress có domain là vnexpress.tech

Tạo cơ sở dữ liệu cho Website

Bước 1: Login vào MySQL với user root: mysql -u root -p sau đó nhập Password

Tạo Database bằng câu lệnh CREATE DATABASE tên Database;

Tạo user mới bằng lệnh CREATE USER tên user@localhost IDENTIFIED BY 'mật khẩu user';

Gán quyền cho User mới: GRANT ALL PRIVILEGES ON tên Database.* TO tên user@localhost IDENTIFIED BY 'mật khẩu user';

Flush lại quyền: FLUSH PRIVILEGES;

Thoát MySQL: exit

Tải và xả nén source code

Bước 1: Cài đặt wget và module php-gd giúp WordPress xử lí ảnh dễ hơn sau này: sudo yum install wget php-gd -y

Khởi chạy lại Apache: sudo service httpd restart

Bước 2: Tải Source code về

cd ~
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Xả nén Source Code ra: tar xzvf latest.tar.gz

Bước 3: Do trong bài này mình đã thiết lập Virtual Host và mình sẽ lưu code vào /var/www/vnexpress.tech/html còn các bạn sẽ tự thay thế đường dẫn cho phù hợp

Copy source code vào folder code sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/vnexpress.tech/html 

Tạo đường dẫn Upload: mkdir /var/www/vnexpress.tech/html/uploads

Cấp quyền cho Apache: sudo chown -R apache:apache /var/www/vnexpress.tech/html/*

Bước 4: Truy cập vào URL để hiện ra trình cài đặt WordPress. Chọn Ngôn Ngữ

Chọn Thực Hiện ngay

Gõ tên DB, tên người dùng, password của Database chúng ta vừa tạo ở MariaDB

Bước 5: Copy toàn bộ nội dung file wp-config.php được tạo ra quay lại Terminal

Gõ lệnh tạo file wp-config.php: sudo /var/www/vnexpress.tech/wp-config.php

Dán nội dung đó vào file wp-config.php vừa tạo và lưu lại

Cấp quyền cho Apache: sudo chown -R apache:apache /var/www/vnexpress.tech/html/*

Bước 6: Thiết lập thông tin tài khoản quản trị và hoàn tất cài đặt

 

Hướng dẫn này có ích cho bạn?